ห้องกวนอิม

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

ห้องกวนอิม  ความเชื่อในศาสนาพุทธนั้นไม่มีผู้สร้าง  และพุทธศาสนาก็ยังแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหายาน และเถรวาท เจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปสักการะของนิกายมหายาน  โดยเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมคือพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรครบแล้วแต่ไม่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแต่จะโปรดสัตว์ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

ห้องนี้จัดแสดงโดยใช้ไม้สักเป็นหลัก ส่วนกวนอิมพันกรนั้นใช้ไม้เทพธาโร

error: Content is protected !!