ห้องพุทธ

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

เมื่อมนุษย์กำเนิดขึ้นบนโลกมากมายทำให้ความสมดุลของโลกเสียไป และมีความเชื่อแตกต่างกันเกิดการบูชายัญเพื่อบูชาพระเจ้า  จนมีมนุษย์ผู้หนึ่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงทั้งมวล  ผู้สร้างจึงขอให้พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ท่านค้นพบให้แก่ชาวโลก

การจัดแสดงในห้องพุทธทั้งหมดนั้น จะเป็นการผสมผสาน พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์

<<ห้องฮินดู ห้องคริสต์>>

error: Content is protected !!